Themâu

Gall Yr Ysgwrn olygu sawl peth i sawl person. Mae ymwelwyr blaenorol wedi cael eu hysbrydoli i ymweld cartref Hedd Wyn am amryw o resymau; gweld y Cadeiriau Eisteddfodol, dysgu am amaethyddiaeth cynaladwy neu yn syml er mwyn profi sut fyddai bywyd ar droad yr ugeinfed ganrif. Rydym yn dilyn pum prif thema yn Yr Ysgwrn er mwyn ymestyn profiad y sawl fydd yn ymweld, cewch fanylu ar unrhyw un ohonynt ar eich taith os mynnwch.

Bywyd ac etifeddiaeth farddonol Hedd Wyn – Mae’r ffaith bod Hedd Wyn wedi llwyddo i enill cadair Eisteddfod Genedlaethol yn wyrth ynddo’i hun ac yn deyrnged i’w ddawn naturiol fel bardd. Hyd yn oed ar droad yr ugeinfed ganrif, ysgolheigion fyddai gan amlaf yn dod i’r brig, ac nid gwas fferm o dyddyn yn Sir Feirionnydd. Mae’r Ysgwrn yn bennaf oll yn gyfle i ddathlu pob agwedd o’i fywyd; ei dalent o drin geiriau o’i ddyddiau cynnar, ei fagwraeth yn y byd amaethyddol a chyfle i gofio am ei daith angeuol i’r ffosydd.

Y Rhyfel Byd Cyntaf a’i gyd-destun – Mae’r Ysgwrn yn fan i fyfyrio am y miloedd gollodd eu bywydau yng nghyfnod y Rhyfel Mawr. I ni, mae Hedd Wyn yn symbol o’r holl ddynion ar y ddwy ochr gollodd eu bywydau. Yma mae cyfle i chi fyfyrio am golled cymuned gyfan wrth i Hedd Wyn a’i gyfeillion adael eu cynefin naturiol am ffosydd Fflandrys.

Y traddodiad barddol a diwylliant yr iaith Gymraeg – Mae trysorau lu yn Yr Ysgwrn sydd yn cynrhychioli’r traddodiad barddol dros ganrifoedd yng Nghymru. Dim ond un ffigwr yw Hedd Wyn mewn llinach sydd yn ymestyn i gadeirio’r Prifardd cyntaf, yn 1176 o bosib! Mae’r cerddi, llyfrau a chadeiriau Hedd Wyn yn rhan o dreftadaeth oesol yr iaith Gymraeg, un o’r ieithoedd a diwylliannau hynaf yn Ewrop.

Hanes cymdeithasol Cymru wledig ar droad yr G20 – Mae’n bwysig cofio bod Hedd wyn yn rhan o deulu mawr. Roedd ganddo amryw o frodyr a chwiorydd a phob un o’r rheini a stori eu hunain i’w hadrodd. Mae’r Ysgwrn yn le i feddwl am holl agweddau bywyd y cyfnod boed hynny’n mudo i wlad estron i weithio mewn mwynfa aur, mynychu coleg amaethyddol i ddysgu sgiliau newydd, neu yn syml, aros adra i weithio ar y fferm. Mae gan deulu Hedd Wyn stori at ddant pawb!

Treftadaeth amaethyddol a defnydd tir cynaladwy – Mae teulu Hedd Wyn wedi ffermio’r Ysgwrn ers cenhedlaethau cyn i nai, Mr Gerald Williams, werthu’r tir i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 2012. Roedd gwneud bywoliaeth ar lethrau bryniau Trawsfynydd yn anodd felly roedd rhaid i’r teulu fod mor hunan gynhaliol a phosib. Wrth symud ymlaen, dyma gyfle i’r Awdurdod ymarfer defnydd tir cynaladwy eu hunain tra’n parhau i’w gynnal fel fferm weithio drwy gytundeb tenantiaeth.